Výzva zemědělcům _____________


Z důvodu mimořádného stavu vyhlašuje předsednictvo až do odvolání přerušení veškerých našich aktivit (tj. kontaktní i mediální kampaně, informačních akcí aj.). Žádáme také všechny zapojené a sympatizanty, aby se v místech svého bydliště zapojili do dobrovolnických akcí kolem současné virové situace.
Děkujeme.

Sucho, hraboši, snížení druhové rozmanitosti v zemědělské krajině… Tyto problémy nejsou způsobeny pouze klimatickou změnou, ale také z velké části nezodpovědným a neudržitelným zemědělstvím v České republice. Přitom právě zemědělci, kteří mají na nakládání s krajinou největší vliv, patří k těm, kteří pociťují negativní dopady nejhůře.

Vážení zemědělci, podnikatelé v zemědělství a další pracovníci v zemědělství,
My, signatáři této výzvy, vás ve svém i vašem zájmu žádáme o co nejrychlejší přechod k udržitelnějšímu způsobu zemědělství, především k výraznému omezení používání chemických látek a vytvoření lepších podmínek pro rozvoj biodiverzity v krajině.

Zobrazit hlavní adresáty výzvy

Půda v České republice je doslova zamořena pesticidy – dle zprávy ČHMU z roku 2018, která vyhodnocovala výsledky z téměř 700 odběrných míst v celém Česku bylo ve 40 % vzorků zjištěno nadlimitní množství pesticidů. Pesticidy většinou neúčinkují pouze na škůdce proti kterým jsou nasazeny, ale mají negativní dopady na mnoho dalších živočichů a negativně tak postihují celý ekosystém. Jednou ze skupin, kterou pesticidy ohrožují nejvíce, jsou bezobratlí živočichové a především pak hmyz. Přitom je to právě hmyz, který je základem většiny ekosystému a na jehož přítomnosti závisí krom přítomnosti mnoha dalších živočišných druhů také úspěšnost zemědělství (bez přirozených hmyzích opylovačů by nebylo možné pěstovat velké množství plodin).

Další skupinou, na které je možné pozorovat negativní působení pesticidů, jsou ptáci. Ptáci se většinou nacházejí na vrcholu potravního řetězce a navíc zvládají relativně rychle reagovat na změny, proto data o nich dobře vypovídají o celkovém stavu prostředí. Právě proto se hodnota Indikátoru ptáku zemědělské krajiny používá ke sledování ekologického stavu krajiny. Z vývoje hodnoty tohoto indikátoru také vyplívá jistá souvislost s dávkováním zemědělské chemie. V devadesátých letech, kdy se upustilo od socialistického stylu zemědělství nastalo u ptačí populace výrazné zlepšení stavů, ovšem po roce 2004 (kdy byly zavedeny zemědělské dotace a začalo současné nadužívání chemie) následoval prudký pokles. Mezi Indikátorem ptáků zemědělské krajiny a množstvím chemie používané v zemědělství (od r. 1997, starší data nejsou k dispozici) je možné pozorovat jistou korelaci, což také dokazuje významnou vinu pesticidů za zhoršující se stav přírody. ... zobrazit celý text


Zobrazit všechny podpisy výzvy


Koordinátor výzvy: Jakub Hrouda, jakub.hrouda@email.cz, tel. +420 608 341 905


Jestliže chcete naši výzvu podpořit jako organizace, napište prosím na e-mail ecollective@post.cz


Hlavní zdroje použitých dat:

VERMOUZEK, Zdeněk a Václav ZÁMEČNÍK. INDIKÁTOR PTÁKŮ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY ZA ROK 2017: Studie pro Ministerstvo zemědělství ČR [online]. Praha: Česká společnost ornitologická, 2017 [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://dev.datarozhlas.cz/ptaci-agro/media/IPZK_2017.pdf

Jednotný program sčítání ptáků (JPSP) [online]. Česká společnost ornitologická [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/vyzkum-ptaku/jpsp/

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků (PP) a spotřeba účinných látek obsažených v POR a PP v jednotlivých letech [online]. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/ucinne-latky-v-por-statistika-spotreba/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/

ŠKORPÍK, Martin. Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu. Živa [online]. 2015, 2015(4) [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/zemedelska-krajina-a-prakticke-problemy-ochrany-hm.pdf

Intenzivní zemědělství ničí českou přírodu, mnohé druhy ptáků na polích nepřežijí [online]. Jan Cibulka, irozhlas.cz [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/intenzivni-zemedelstvi-nici-ceskou-prirodu-mnohe-druhy-ptaku-na-polich-nepreziji_1803120600_cib

Máme největší lány v EU, půda nezadrží vodu a je mrtvá, shodují se odborníci [online]. ČRo Dvojka [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/mame-nejvetsi-lany-v-eu-puda-nezadrzi-vodu-a-je-mrtva-shoduji-se-odbornici-7482212

V české podzemní vodě jsou pesticidy. Zamořily už většinu pramenů, 40 procent má nadlimitní koncentrace [online]. Věda 24, Česká televize [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2612102-v-ceske-podzemni-vode-jsou-pesticidy-zamorily-uz-vetsinu-pramenu-40-procent-ma-->